Skip to content

kaniyan Poongunranar

யாதும் ஊரே ; யாவரும் கேளிர் ;
தீதும் நன்றும் பிறர்தர வாரா ;
நோதலும் தணிதலும் அவற்றோ ரன்ன ;
சாதலும் புதுவது அன்றே ; வாழ்தல்
இனிதுஎன மகிழ்ந்தன்றும் இலமே; முனிவின்,
இன்னா தென்றலும் இலமே; ‘மின்னொடு
வானம் தண்துளி தலைஇ, ஆனாது
கல்பொருது இரங்கும் மல்லற் பேர்யாற்று
நீர்வழிப் படூஉம் புணைபோல, ஆருயிர்
முறைவழிப் படூஉம்’ என்பது திறவோர்
காட்சியின் தெளிந்தனம் ஆகலின், மாட்சியின்
பெரியோரை வியத்தலும் இலமே;
சிறியோரை இகழ்தல் அதனினும் இலமே

பாடியவர்: கணியன் பூங்குன்றன்

My simple translation for those noble truths of nature and our life .

“”””

Every place is our native,  Every one is our relative.

Bad and Good cannot come from others, unhappiness and peace also are of the same.

Death is not new, and  we need not be happy about being alive. Even the breeze that never stops cannot be good.

Now the dry looking sands of the  river terrain will soon see its water when the monsoon rains strike the mountains. Every life in this world will gets its proper reward, are the words of the enlightened ones.

So we need not get excited about the rich or feel low about the poor.

“””””””””””””

Advertisements

Tamil word Aram

Aram seya virumbu/அறம் செய விரும்பு,

Every Tamil student would have read this famous and first Aathichoodi in their schools.

So what is this Aram? Lets do our sound analysis,

அ/a(short a) =  we have, understand, what is with us/near. Most languages this is the first letter, and it represents “existence, reality, present, known’ .

 ற/ra = Take away, Take out. ra represent change from one place to other, transfer.

So Simply we can say, Ara is to Take away what we have/know/, but the word has deeper meanings and used extensively in Tamil literature to mean helping others, virtue, without greed etc…

Let see some other words that sounds similar to this,

அற்ற : To remove from / without

அறை /arai : Room (in the sense of “Possession(ஐ) of that which can be taken away” Safe guard from taking away)

அறுத்த (cut away) : Take away from Inside.

மற/Mara – Forget (retain-take away)

துற/Thura – Renounce, To give away worldly pleasures./Monkhood. / துறவு நிலை

வற/Vara – growth + take away, dried, deserted.

So its clear the Tamil word Aram means   Helping others, Giving to others or simply acting without greed.

அறம் என்பது தான் கடந்த செயல், பிறருக்கு உதவி, நற்செயல், நன்கொடை போன்றவற்றை குறிக்கும்.

This word has great significance and used extensively in older Tamil literature.

 

I will end up with this Kural.

 

அறத்தினூஉங்கு ஆக்கமும் இல்லை அதனை
மறத்தலின் ஊங்கில்லை கேடு.

No action is bigger than the act of Aram,

The difficulty that comes when one forgets/forgoes Aram will also be bigger.

 

 

 

Rabindranath Tagore’s Where the mind is without fear, Tamil remake.

 Rabindranath Tagore’s Where the mind is without fear,

Where the mind is without fear and the head is held high Where knowledge is free Where the world has not been broken up into fragments By narrow domestic walls Where words come out from the depth of truth Where tireless striving stretches its arms towards perfection Where the clear stream of reason has not lost its way Into the dreary desert sand of dead habit Where the mind is led forward by thee Into ever-widening thought and action Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake.

 

My simple remake in Tamil, not the exact translation,

அச்சம் துறந்த மனம், சிரம் நிமிர்ந்த பார்வை, எடுக்குமோ இப்பிறவி?
விலையிலா  ஞானம், காணுமோ இவ்வுலகம்?
யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர், முழங்குமோ நம் உலகம்?
உண்மையின் ஆழம், உரைக்குமோ நம் வாய்மை?
சோர்வில்லாத உழைப்பு, விளைந்திடுமோ  பெருவிளைச்சல்?
பகுத்தறிவு எனும் தெழிந்த நீரோடை ஓடாதோ பயனற்ற பழைமை எனும்  பாலைமணல் வழி.?
இறை நல்வழி நடத்தி, மனம் செல்லுமோ நினைவும் ஆக்கமும் ஒடுங்கா உயரத்தில் வான் விரியும் பறவையாய்.
என் இறையே தருவாய் எம் மக்கள்  கானா நல் விடியலை.

கள கல கழ ?

Here we are  going to see some interesting sounds having k and l,
First, கள

ka/க=gaining la/ள= From the place. ultimately “to gain from the place” to remove from the place.

 கள = கிடைத்தது/ஒரு இடத்தில் இருந்து, களைவது, களவாடுவது  போன்ற சொற்கள் நமக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகள்

Simple, Yes We can get the meaning clearly even with some English words. Clear, Clean and even more clearly if  we learn some Tamil words. Kaluvu, Kalai, Kalaitthal. are we not doing the act of Gaining from the place, Kalai edutthal, aadai Kalaithal to remove something from its place. Still more clear if you understand what a thief will do, who is a thief? a Kalvan, kalavaani,  because he will  Gain from a place,  that’s why they call a thief as a Culprit.

களி/kali = கள/Gain from the place + இ/Not there to give away/விட்டுவிடாமல், words like Clay needs mention.

Next கல ka/=Gaining and la/=the surface/place.

க = கிடைப்பது   என்பது ஒரு  இடப்பொருள்,  இதனால் கல்/கல என்பது உறுதியான இடப்பொருளை குறிப்பது.

In English, got a place, not only a place but a sturdy place. I will say its a sacred word, நன்மையை குறிக்கும் சொல் , that why i think God is seen/made as stone, even in Semitic religions the stones are sacred. Kal means Total, formed shape.

any confusion? lets see the words that will clears up the meaning.

kalam – gain + place +retain  so apt word for a container, a ship thats contains people. English hulk could not have a better word.

Now we will come to be basic root word, Kal – Stone. what more opt object to be named as Kal. literally meaning gaining a place, forming a place, forming hardness. Is there an English word? yes Calcium, Calx etc. English Haleness, Health etc are also related. such is the importance of  this word Kal.

another word, Kali – sturdiness, hardness +/not allowing. so kali kaalam is a place which is not stable, the environment which is not sturdy, I will tell you a secret, this should be the origin of the English word Hell.

கலப்பை- The age old tool to mix up the soil.Kalakku is a word to stir up.

Kalangu  – Kalakkam etc.. will give Kal+neengi/neekkam, not being strong, not being so sturdy, loosing faith in oneself etc..

Next கழ the one with the retroflex approx.  l – zha.

Kazha ka-Gaining  zha-in our/its place, added to the place.  ஏற்றுக்கொண்டு  இருத்தல், think about something gained onto a place.

kazhani – kazha+neer – நீரை ஏற்றுக்கொள்ளும்  இடம் .

Kazhu – a criminal placed onto a Kazhu maram,  a Donkey with a load on its place is a kazhuthai,

Kazhutthu – Neck, may be because it accepts the garland or maalai. also may be because men carry load around their necks. English Collar, Latin Collum are all related. Now we can understand this clearly,   kazhi – கழ – added to the place + இ-not there to allow/விட்டுவிடாமல், which means to rejected, subtract, to give away without accepting.

Check the home page for the meaning of more Tamil sounds.

இங்கே தமிழ் மட்டும்

எங்கே? என்று கேட்டுவிடாதீர், இந்த பதிவில் தமிழில் உரையாடலாம் வாங்க. தமிழ் சொற்களை  பற்றி மட்டுமல்லாமல் பலவற்றையும்  ஆராய்வோம் வாருங்கள்.

Paka sound meaning

Sound meaning of Pa+ka = More with + Gain (adding up + gain),

roughly it means..

lets see some words and see if the above meaning fits..

pakal – Day time

Pakkam – Near

Pakattu -To show off

Pakadai – A bait

Pakai – enemity ( here the ai, comes in for the restriction/possession, so pakai is restrict to give access)

Paku – Share  (in the sense of showing/sharing it with many) Pakuthi – Part

Pakavan – God (I think in the meaning, one who can add up more, always embracing/affectionate)

If Paka – More gaining, surely Paaka  should mean More unknown/cannot gain, literally cannot be taken more with.

 

 

கையும் காலும் Tamil word Kai and Kaal

Lets see the root meaning of these words,

கை – தன்  பிடியில்

The two important parts for human action are his Hands and Legs. The Tamil word for Hand is Kai,  the sound meaning for Kai is க் +ஐ (Gaining + Possession)  which literally refers to the action of catching and possession.

Tamil கை/Kai is used extensively in Tamil as a prefix and also as part of  another word like in words Eekai, Thakai, Irukkai, Pukai etc…

for example the word Eekai  ee=to give away, and kai is to have possession, so eekai is the act of giving alms.

There is an old word in Tamil Kaikilai (கைக்கிளை ) literally it should be கை(in possession) கிளை (branch), in possession + of branch. Branching is Pilavu paduthal, ie. to split.. so Its means to “To keep in possession, of a possible split”,  its a state where couples not in union and one of them trying to save the relationship.

[The Latin Cap* need mention, English words like Capture, Capsize, Capable and a lot more words that are derived from the root  “seize, grasp or take in control“]

கால்  – இடத்தை விட்டு பிரிக்க முடியாதது.

The sound meaning of  Kaal is Cannot gain + in a place,  comes in the sense that that can not be removed from the ground ie. always sticking to the ground. Possibly related English words like Column, Heel and a lot more…

another Tamil word that has this Kaal in it.. is the Kaalam,(time) which also comes in the same sense of not able to separate  from place, always move forward, cannot be taken back.

Another common usage of Kaal in Tamil is Quarter(note the sound of Latin word Quarter), the origin of this word  Kaal, stems from the word Leg(Kaal), as often animals or most of structures that stands has four legs and one part of it is a Kaal and thus comes the  word Kaal(quarter). May be some ancient hunters divided their share of the animal they had hunted and named one part with one leg as Kaal. 🙂