Skip to content

Old Tamil words

May 31, 2011

Lets see the meaning of some old Tamil words that we know from early Tamil Literature and no longer in common use.

Aa: ஆ: Cow

Maa: மா : Unrestricted, தக்க வைத்துக்கொள்ள முடியாத, Often comes as prefix to denote something on higher scale.

Thiri: திரி : Change.

Visumbu: விசும்பு : Atmosphere.

Kuda: குட : West : literally Gain inside + move to.  உள்ளே செல்வது.

KuNa: குண : Eastern side, literally : Gain Inside + Receive from. உள் இருந்து பெறுவது.

 Parai : பறை : announce, to take to more (people). Paraiyar literally means announcers.

Misai: மிசை: On top of a place.

Marungu: மருங்கு : Well enclosed or resting (Place), Space in between, valley. To rest on.

Maruppu: Tusks or  Horns of animals

Kaliru: Elephant

Eiru: எயிரு : Tusk,  should refer the sharpness.

Kol: கோள்: A great characteristic, That which we see in others.

Alukkaaru: Envy : பொறாமை: Alukku+Aaru =பிறரிடம் இருந்து நீங்க வேண்டும் என்று நினைப்பது.

Avviyam:அவ்வியம்: Low self esteem.

Let us see this kural : அவ்வித்து அழுக்காறு உடையானைச் செய்யவள்
தவ்வையைக்(whatever kept inside) காட்டி விடும்

The goddess of action(செய்யவள்) will show what is hidden inside the person with  envy arising out of low self esteem.

[Ones actions will clearly show what will come out of  a person with envy out of low self esteem.]

ThOl:தோள்: Arms / Shoulders

த் + ஓ  = வைத்திருப்பது + பிரிந்து

Pasalai: பசலை : Female hysteria.

Wikipedia says: Female hysteria. “includes symptoms of  faintness, nervousness, insomnia, fluid retention, heaviness in abdomen, muscle spasm, shortness of breath, irritability, loss of appetite for food or sex, and “a tendency to cause trouble”

There are number of references for “Pasalai” in ancient Tamil literature, I will explain one of the Kurals that talk about “Pasappu”,

சாயலும் நாணும் அவர்கொண்டார் கைம்மாறா
நோயும் பசலையும் தந்து.

“My man who went away taking my beauty and shameness but given me this disease and spreading hysteria.”

புலம் : Pulam : Used place, occupied place

தொடி : Thodi : Women wear, Bangle/Bracelet. (This word could also used to refer women)

த் + ஒ : இருப்பது + ஒன்றாக

திகிரி – A kind of War quoit:It refers  to a kind of circular disk weapon when thrown will cut off the body of the opposition.

A line in Silapathikaaram:

ஞாயிறு போற்றுதும் ஞாயிறு போற்றுதும்
காவிரி நாடன் திகிரி போல் பொற்கோட்டு
மேரு வலந்திரிதலான்

“Praising the Sun, Praising the Sun,

Like the shining and flying War Quoit of the Chola Kings(King of Kaaviri country), The Sun is moving around the high mountains.”

நுதல் : Forehead (பிறை நுதல் – A phrase equating the women’s forehead to the crescent moon shape.)

தானை : Disciplined (Self Control : “தான்” means Self/Ego, அனை means “to control/to store within”)

பொச்சாப்பு : Pocchaappu : Carelessness, Forgetfulness.

கிளவி :Kilavi: Split part of a word (Multiple Kilavi’s Join together to form different words)

கயம் :Kayam : A small low level, water body, where water and everything comes and  fills as it rains.

கயமை :Kayamai : A character of one who wants to take/do whatever he wishes and not following the rules. Similar to a Kayam, which will take anything.

கயல்: Kayal : Take from the surface/place  (Its a type of common fish that comes to the surface and easy to catch.)

கயல் விழி என்பது மீன் போன்ற விழி என்று கூறுவர், ஆனால் அது சுண்டி இழுக்கும் விழிகள் என்றும் பொருள் தரலாம்.

நீர : Neera : To clean off completely, ward off completely.-முற்றிலும் நீக்க, It comes from the property of water, Water is called as Neer.

ஈ :ஈதல்: Eethal : To give off,To take out.(Another word for “Kodu” but used when the giver is giving on his own will)

பூரியார் : One who is attracted or addicted to something. பூரியர் : One who can seduce or make others addict.

அமர் :   Staying in place, Boundary, Within possessed land.

அளறு : A restricted place, A place not able to enter or move out,

புள் : Birds thats comes/flies in groups.

விசி : Vici/Vicitha/Viciuru : “tied to” நன்றாக கட்டிய. Packed.

ஞாண் : It refers to the thread that encircles the body, but the primary meaning is that which encircles around, not the thread or rope. (அரைஞாண் கயிறு) arayil(hip) sutriya kayiru.

மதி : Moon

நெருநல் : Recently before, Yesterday, Just before.

பிறங்கு : Glowing, Shining etc..

அணங்கு : aNangu : Fear ( But I think the real meaning is, Restricted from knowing, மெய் மறந்து, பரவச நிலை here is existence/realization, ணங்கு: To suppress, to keep low.)

மல், மல்கு : ஒரே இடத்தில வைத்திருத்தல, அப்படியே இருத்தல், retained in place

களிறு : Kaliru : Male Elephant

நவில்: Navil : Speak (In good flow, free flowing, fluent)

அலங்கடை: alangadai: Not belongs to a group, Not having common characteristics. Distinctively different.

சிவணி: Sivani: Along with, fixed with, amalgamate, fuse with.

அகற்சி : Aharchi: Not accepting/liking mindset.

கவை : Kavai: V shaped, “Gaining” Shape.

கவின் : Kavin: Beautiful, attractive.

கவுள் : Kavul: Jaw, Jaw shaped,  V shaped.

கவரி: Kavari: Bison, Yak, its often referred to as kavari maan, maan refers to animals (that roam larger distances), not restricted to smaller areas.

More words to come…

Advertisements

From → Uncategorized

26 Comments
 1. camy permalink

  nice work

 2. Patrick permalink

  I was searching for this long time:) thank you so much! And keep doin:)

 3. Sharath Kumar permalink

  You have given Thodi as Women wear. What Will come for Men wear?

 4. Venkatraj permalink

  ஓதனம் என்றால் சோறு. இந்த ஓதனம் என்ற வார்த்தை எதாவது ஒரு பண்டைய நூல்களில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதா,?. இருந்தால் தெரிவிக்கவும். நன்றி.

  • Paskar permalink

   Sorry I don’t know.but i want some old Tamil word’s can you send me please Bro.

 5. janakiraman permalink

  hi can anyone tell me , in tamil is there any word like “yendhigam”

 6. குரு permalink

  மிக சிறப்பு

 7. mohamed fazil permalink

  I neee some other for of same meaning ij tamil

 8. Raja. R permalink

  Great Job….

 9. Samyuktha permalink

  Can anyone say what are the other names for face in Tamil??

 10. nice, thanks for this

 11. sakthidasan Thirunavukkarasu permalink

  hi, Can you please help me to find the meaning of the below song?

  >> https://www.youtube.com/watch?v=VxuJ4d1hgnM

  மனமது செம்மை யானால் மந்திரஞ் செபிக்க வேண்டா;
  மனமது செம்மை யானால் வாயுவை வுயர்த்த வேண்டா;
  மனமது செம்மை யானால் வாசியை நிறுத்த வேண்டா;
  மனமது செம்மை யானால் மந்திரஞ் செம்மை யாமே.

  உண்ணும்போ துயிரெழுத்தை வுயர வாங்கி
  உறங்குகின்ற போதெல்லா மதுவே யாகும்;
  பெண்ணின்பா லிந்திரியம் விடும்போ தெல்லாம்
  பேணிவலம் மேல்நோக்கி அவத்தில் நில்லு;
  திண்ணுங்கா யிலைமருந்து மதுவே யாகும்
  தினந்தோறும் அப்படியே செலுத்த வல்லார்
  மண்ணூழி காலமட்டும் வாழ்வார் பாரு
  மறலிகையில் அகப்படவு மாட்டார் தாமே.

  ஒண்ணான உச்சிவெளி தாண்டி நின்று
  உமையவளுங் கணபதியு முந்தி யாகி
  விண்ணொளியாம் அம்பரம்ஓம் அவ்வும் உவ்வும்
  விதித்தபரம் ஒருவருக்கு மெட்டா தப்பா!
  பண்ணான உன்னுயிர்தான் சிவம தாச்சு
  பாற்கடலில் பள்ளிகொண்டான் விண்டு வாச்சு;
  கண்ணான கணபதியைக் கண்ணில் கண்டால்
  கலந்துருகி யாடுமடா ஞானம் முற்றே;

  விந்துநிலை தனையறிந்து விந்தைக் கண்டால்
  விதமான நாதமது குருவாய்ப் போகும்
  அந்தமுள்ள நாதமது குருவாய்ப் போனால்
  ஆதியந்த மானகுரு நீயே யாவாய்
  சந்தேக மில்லையடா புலத்தி யனே
  சகலகலை ஞானமெல்லா மிதற்கொவ் வாவே;
  முந்தாநாள் இருவருமே கூடிச் சேர்ந்த
  மூலமதை யறியாட்டால் மூலம் பாரே.

  மூலமதை யறிந்தக்கால் யோக மாச்சு
  முறைமையுடன் கண்டக் கால் வாதமாச்சு;
  சாலமுடன் கண்டவர்முன் வசமாய் நிற்பார்
  சாத்திரத்தைச் சுட்டெறிந்தாலவனே சித்தன்;
  சீலமுள்ள புலத்தியனே! பரம யோகி
  செப்புமொழி தவறாமல் உப்பைக் கண்டால்
  ஞானமுள்ள எந்திரமாஞ் சோதி தன்னை
  நாட்டினால் சகலசித்தும் நல்கும் முற்றே.

  • மா.தயானந்த் permalink

   வணக்கம்
   இந்த பதிவில் உள்ள பாடல் அகத்தியராள் எழுதப்பட்டது.
   இது ஞனத்தின் வழியையும் நீண்ட நாள் வாழ வழிவகுக்கும் முறையை மறை முகமாக எடுத்து கூறுகிறார்.
   இதில் உள்ள கருத்து மிகமிக ரகசியமானவை. இதை முறையாக யோகக் கலையில் பல நிலை தாண்டி வந்தவர்கள் அறிய வித்தையை அறிவர்.

   இது தவறாகவும் பயன்படுத்தப்படலாம் என எண்ணியே அகத்தியர் நேரடியாகக் கூறாமல் மறைத்து கூறியுள்ளார்.
   ஆகையால் சித்தர்கள் எழுதிய பாடல்களை விடுத்து மற்ற மொழி சார்ந்த பாடல்களை ஆராயுங்கள்.
   தயவு செய்து இந்த ரகசியம் வெளிவர வேண்டாம் என உரக்க உரைக்கிரேன்.
   இதை அறிய வேண்டுமாயின் வாழ்க வளமுடன் என்கிற யோக பயிற்சி கூடத்தில் இக்கலையை பயிற்றுவிக்கிறார்கள்.
   வேண்டியவர்கள் பயின்று பயனுறலாம்

 12. Dinesh kumar permalink

  Old word for 1 food and 2 taste

 13. Suresh permalink

  இன்னொரு விளக்கம் –
  காவிரி நாடன் திகிரி போல் பொற்கோட்டு – காவிரிக்கரையில் வாழும் ஸ்ரீ ரங்கபெருமாளின் கையில் உள்ள சக்கரத்தைப் போல

 14. Suresh permalink

  இன்னொரு விளக்கம் –
  காவிரி நாடன் திகிரி போல் பொற்கோட்டு – காவிரிக்கரையில் வாழும் ஸ்ரீ ரங்கபெருமாளின் கையில் உள்ள சக்கரத்தைப் போல

  • Yes It can be, Karikaalan, Krishna, Hercules.. As one who was dealing with word similarties, I find these names all related phonetically. Thankyou.

 15. Nithin Nithin permalink

  தாகை meaning ?

 16. What is the meaning of சூழாழி?

 17. Black Apple permalink

  hi i was read the Mahabaratha in tamil but i cant understand the meaning for few words that are used in the bool. can anyone please update those.

 18. Nice translation.

 19. நன்றி தோழரே உங்கள் பதிவிற்கு.
  மம்மனாய் இருந்த எமக்கு
  உங்கள் பதிவு மகட்கொடையாய் ஆனது.

 20. Padhu permalink

  Meaning for eerurulzhi

 21. Saran permalink

  Could u suggest Tamil names with its meanings for my son starting with letter “MO”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: