Skip to content

Old Tamil words

May 31, 2011

Lets see the meaning of some old Tamil words that we know from early Tamil Literature and no longer in common use.

Aa: ஆ: Cow

Maa: மா : Unrestricted, தக்க வைத்துக்கொள்ள முடியாத, Often comes as prefix to denote something on higher scale.

Thiri: திரி : Change.

Visumbu: விசும்பு : Atmosphere.

Kuda: குட : West : literally Gain inside + move to.  உள்ளே செல்வது.

KuNa: குண : Eastern side, literally : Gain Inside + Receive from. உள் இருந்து பெறுவது.

 Parai : பறை : announce, to take to more (people). Paraiyar literally means announcers.

Misai: மிசை: On top of a place.

Marungu: மருங்கு : Well enclosed or resting (Place), Space in between, valley. To rest on.

Maruppu: Tusks or  Horns of animals

Kaliru: Elephant

Eiru: எயிரு : Tusk,  should refer the sharpness.

Kol: கோள்: A great characteristic, That which we see in others.

Alukkaaru: Envy : பொறாமை: Alukku+Aaru =பிறரிடம் இருந்து நீங்க வேண்டும் என்று நினைப்பது.

Avviyam:அவ்வியம்: Low self esteem.

Let us see this kural : அவ்வித்து அழுக்காறு உடையானைச் செய்யவள்
தவ்வையைக்(whatever kept inside) காட்டி விடும்

The goddess of action(செய்யவள்) will show what is hidden inside the person with  envy arising out of low self esteem.

[Ones actions will clearly show what will come out of  a person with envy out of low self esteem.]

ThOl:தோள்: Arms / Shoulders

த் + ஓ  = வைத்திருப்பது + பிரிந்து

Pasalai: பசலை : Female hysteria.

Wikipedia says: Female hysteria. “includes symptoms of  faintness, nervousness, insomnia, fluid retention, heaviness in abdomen, muscle spasm, shortness of breath, irritability, loss of appetite for food or sex, and “a tendency to cause trouble”

There are number of references for “Pasalai” in ancient Tamil literature, I will explain one of the Kurals that talk about “Pasappu”,

சாயலும் நாணும் அவர்கொண்டார் கைம்மாறா
நோயும் பசலையும் தந்து.

“My man who went away taking my beauty and shameness but given me this disease and spreading hysteria.”

புலம் : Pulam : Used place, occupied place

தொடி : Thodi : Women wear, Bangle/Bracelet. (This word could also used to refer women)

த் + ஒ : இருப்பது + ஒன்றாக

திகிரி – A kind of War quoit:It refers  to a kind of circular disk weapon when thrown will cut off the body of the opposition.

A line in Silapathikaaram:

ஞாயிறு போற்றுதும் ஞாயிறு போற்றுதும்
காவிரி நாடன் திகிரி போல் பொற்கோட்டு
மேரு வலந்திரிதலான்

“Praising the Sun, Praising the Sun,

Like the shining and flying War Quoit of the Chola Kings(King of Kaaviri country), The Sun is moving around the high mountains.”

நுதல் : Forehead (பிறை நுதல் – A phrase equating the women’s forehead to the crescent moon shape.)

தானை : Disciplined (Self Control : “தான்” means Self/Ego, அனை means “to control/to store within”)

பொச்சாப்பு : Pocchaappu : Carelessness, Forgetfulness.

கிளவி :Kilavi: Split part of a word (Multiple Kilavi’s Join together to form different words)

கயம் :Kayam : A small low level, water body, where water and everything comes and  fills as it rains.

கயமை :Kayamai : A character of one who wants to take/do whatever he wishes and not following the rules. Similar to a Kayam, which will take anything.

கயல்: Kayal : Take from the surface/place  (Its a type of common fish that comes to the surface and easy to catch.)

கயல் விழி என்பது மீன் போன்ற விழி என்று கூறுவர், ஆனால் அது சுண்டி இழுக்கும் விழிகள் என்றும் பொருள் தரலாம்.

நீர : Neera : To clean off completely, ward off completely.-முற்றிலும் நீக்க, It comes from the property of water, Water is called as Neer.

ஈ :ஈதல்: Eethal : To give off,To take out.(Another word for “Kodu” but used when the giver is giving on his own will)

பூரியார் : One who is attracted or addicted to something. பூரியர் : One who can seduce or make others addict.

அமர் :   Staying in place, Boundary, Within possessed land.

அளறு : A restricted place, A place not able to enter or move out,

புள் : Birds thats comes/flies in groups.

விசி : Vici/Vicitha/Viciuru : “tied to” நன்றாக கட்டிய. Packed.

ஞாண் : It refers to the thread that encircles the body, but the primary meaning is that which encircles around, not the thread or rope. (அரைஞாண் கயிறு) arayil(hip) sutriya kayiru.

மதி : Moon

நெருநல் : Recently before, Yesterday, Just before.

பிறங்கு : Glowing, Shining etc..

அணங்கு : aNangu : Fear ( But I think the real meaning is, Restricted from knowing, மெய் மறந்து, பரவச நிலை here is existence/realization, ணங்கு: To suppress, to keep low.)

களிறு : Kaliru : Male Elephant

நவில்: Navil : Speak (In good flow, free flowing, fluent)

அலங்கடை: alangadai: Not belongs to a group, Not having common characteristics. Distinctively different.

சிவணி: Sivani: Along with, fixed with, amalgamate, fuse with.

அகற்சி : Aharchi: Not accepting/liking mindset.

More words to come…

From → Uncategorized

12 Comments
 1. camy permalink

  nice work

 2. Patrick permalink

  I was searching for this long time:) thank you so much! And keep doin:)

 3. Sharath Kumar permalink

  You have given Thodi as Women wear. What Will come for Men wear?

 4. Venkatraj permalink

  ஓதனம் என்றால் சோறு. இந்த ஓதனம் என்ற வார்த்தை எதாவது ஒரு பண்டைய நூல்களில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதா,?. இருந்தால் தெரிவிக்கவும். நன்றி.

  • Paskar permalink

   Sorry I don’t know.but i want some old Tamil word’s can you send me please Bro.

 5. janakiraman permalink

  hi can anyone tell me , in tamil is there any word like “yendhigam”

 6. குரு permalink

  மிக சிறப்பு

 7. mohamed fazil permalink

  I neee some other for of same meaning ij tamil

 8. Raja. R permalink

  Great Job….

 9. Samyuktha permalink

  Can anyone say what are the other names for face in Tamil??

 10. nice, thanks for this

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: